Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA HHP
 • Chiều ngày 28/5/2019 tại Trung tâm hội nghị Lạc Hồng Palace, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà – Mã chứng khoán: HHP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

  Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Giấy Hoàng Hà

  Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, có các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và 77 cổ đông/ủy quyền, đại diện cho 7.763.000 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 77.63% tổng số cổ phần của Công ty.

  Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tọa điều hành và chỉ đạo Đại hội gồm: ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Thị Thu Phương - TV HĐQT kiêm TGĐ; Ông Nguyễn Huy Long - TV HĐQT.

  Đoàn Chủ tọa ĐHĐCĐ 2019 Công ty Giấy Hoàng Hà

  Mở đầu chương trình Đại hội, bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

  Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm bám sát mục tiêu của Ban điều hành, sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đạt mức tăng trưởng khá tốt cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 143 tỷ đồng, tăng 14,86% so với năm 2017 và vượt 2,24% so với kế hoạch đề ra; Toàn Công ty sau hợp nhất đạt 246 tỷ đồng, tăng 71,54% so với năm 2017 và vượt 11,93% so với kế hoạch. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty mẹ đạt 8,3 tỷ đồng, tăng 51,97% so với năm 2017 và vượt 4,06% so với kế hoạch; Toàn Công ty sau hợp nhất đạt đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017 và vượt 4,37% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bước sang năm 2019, với mục tiêu đưa Công ty Giấy Hoàng Hà trở thành một doanh nghiệp sản xuất giấy tự động hóa trong quản trị điều hành, môi trường làm việc chuyên nghiệp; Luôn đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ. Ban điều hành đã đưa ra các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch HĐQT giao trong năm 2019 với mức tăng trưởng cao, cụ thể doanh thu Công ty Mẹ phấn đấu đạt 230 tỷ đồng, LNST đạt 10 tỷ đồng; tổng doanh thu Công ty sau hợp nhất đạt 380 tỷ đồng, tăng trưởng 155% so với năm 2018, LNST đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng  172% so với năm 2018.

  Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày báo cáo

   Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

  Tiếp theo chương trình Đại hội, ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo về Công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển năm 2019 của Công ty.

  Năm 2018, HĐQT Công ty đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tối ưu trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Với 8 phiên họp và 8 Nghị quyết được Ban hành, HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. 

  Ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo

  Công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển năm 2019

  Đại hội cũng được nghe bà Đào Thị Ngân - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018.

  Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban tổng giám đốc, đưa ra các ý kiến đóng góp, đề xuất đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

  Đánh giá về một số chỉ tiêu tài chính năm 2018, Ban kiểm soát nhận xét:

  - Các chỉ tiêu cơ cấu vốn như Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ phải trả/Vốn CSH đều giảm ở mức lần lượt là 6,66% và 13,43%, hệ số nợ vay của Công ty cũng giảm 16,7% so với 31/12/2017 chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty đã ngày càng được cải thiện.

  - Về năng lực hoạt động, chỉ số vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho của Công ty đạt mức tăng lần lượt là 71,7% và 53,2% so với năm 2017 chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả.

  - Về tỷ suất sinh lợi, các chỉ số ROS, ROA, ROE tại Công ty mẹ đều tăng trên 30%, toàn Công ty sau hợp nhất ROS giảm do hợp nhất Công ty con có đặc thù riêng, còn lại ROA, ROE cũng đều đạt mức tăng trưởng trên 20% so với năm 2017.

  Như vậy có thể khẳng định Công ty có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

  Tại Đại hội, Ban kiểm soát cũng đã đưa ra kế hoạch công tác 2019 cũng như đề xuất một số kiến nghị, giải pháp với HĐQT, BĐH Công ty nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

  Bà Đào Thị Ngân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày

  Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2018

  Tiếp theo chương trình, Ban kiểm soát và các thành viên trong đoàn chủ tọa lần lượt trình bày trước Đại hội các Tờ trình:

  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện BCTC năm 2019;
  • Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018;
  • Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018;
  • Kế hoạch SXKD năm 2019;
  • Phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  • Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
  • Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
  • Chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ HNX sang HOSE.

  Ông Nguyễn Huy Long - TV HĐQT trình bày Tờ trình

  về phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2018

  Sau phần thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

  Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

  Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ nhất trí cao (trên 97%).

  Ông Nguyễn Vinh Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu

  Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

  Sang phần các thủ tục kết thúc Đại hội, bà Trần Thị Thu Lan – Trưởng ban Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ông Trần Kim Gia - Chủ tọa đại hội đã xin ý kiến Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

  Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

  Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thành công rực rỡ, kết thúc tốt đẹp sau gần 4 giờ làm việc trang trọng, nghiêm túc. Phát huy những kết quả đạt được và sự nỗ lực trên nhiều mặt công tác của năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng năm 2019 Công ty Giấy Hoàng Hà không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua mà xác định đây sẽ là một năm tiền đề chuẩn bị cho các bước tăng trưởng đột phá cho giai đoạn tiếp theo.

   

  Cùng nâng ly chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

  Sau khi kết thúc Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ để đáp ứng các điều kiện về vốn cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Ngày 13/6/2019 vừa qua, HĐQT Công ty đã họp và công bố Nghị quyết số 04-2019/NQ-HHP-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Nghị quyết số 05-2019/NQ-HHP-HĐQT về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời đã nộp Báo cáo phát hành/Giấy đăng ký chào bán và toàn bộ hồ sơ liên quan đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất các thủ tục theo quy định./.

   

Đối tác