HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023 (Báo cáo công ty mẹ)

29-08-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2023 (Báo cáo hợp nhất)

29-08-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2023 (Báo cáo công ty mẹ)

29-07-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2023 (Báo cáo hợp nhất)

29-07-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2023 (Công văn giải trình)

29-07-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 1 NĂM 2023 (Báo cáo công ty mẹ)

28-04-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 1 NĂM 2023 (Báo cáo hợp nhất)

28-04-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 1 NĂM 2023 (Công văn giải trình)

28-04-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 (Báo cáo công ty mẹ)

30-03-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

30-03-2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 (Công văn giải trình)

30-03-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 4 NĂM 2022 (Báo cáo công ty mẹ)

27-01-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 4 NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

27-01-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 4 NĂM 2022 (Công văn giải trình)

27-01-2023

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 3 NĂM 2022 (Báo cáo công ty mẹ)

28-10-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 3 NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

28-10-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022 (Báo cáo công ty mẹ)

23-08-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

23-08-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2022 (Công văn giải trình)

23-08-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2022 (Báo cáo công ty mẹ)

28-07-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

28-07-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2022 (Công văn giải trình)

28-07-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 1 NĂM 2022 (Báo cáo công ty mẹ)

28-04-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 1 NĂM 2022 (Báo cáo hợp nhất)

28-04-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 1 NĂM 2022 (Công văn giải trình)

28-04-2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

29-03-2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

29-03-2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021 (Công văn giải trình)

29-03-2022