Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Công ty được thể hiện một cách chuyên nghiệp, các phòng ban/bộ phận được phân bổ một cách khoa học và hợp lý; Có sự mô tả vị trí, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và phòng ban/bộ phận trong Công ty. Sơ đồ tổ chức giúp chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả, đảm bảo sự phối hợp ăn khớp, đồng bộ,kịp thời để cùng tạo nên một Hoàng Hà vững mạnh

Sơ đồ tổ chức

sodotochuc