Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CỦA HHP
 • Chiều ngày 11/6/2021 tại Trung tâm hội nghị Lạc Hồng Palace, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà – Mã chứng khoán: HHP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Giấy Hoàng Hà

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức trong thời điểm dịch COVID - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, bởi vậy BTC đã thực hiện nghiêm túc quy định về cách ly phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho các cổ đông và những người tham dự Đại hội. Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại Đại hội sở hữu và đại diện cho 13.097.775 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 72,77% tổng số cổ phần của Công ty (theo danh sách Cổ đông chốt tại ngày 27/4/2021).

  Biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội

  Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tọa điều hành và chỉ đạo Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Thị Thu Phương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ; Ông Nguyễn Huy Long - TV. HĐQT kiêm Phó TGĐ.

  Đoàn Chủ tọa ĐHĐCĐ 2021 Công ty Giấy Hoàng Hà

  Mở đầu chương trình Đại hội, bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

  Trong năm 2020, mặc dù phải đối diện với diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid 19 nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2019:

  - Về doanh thu, toàn Công ty đạt 479,53 tỷ đồng, tăng 30,25% so với năm 2019 và vượt 3,35% so với kế hoạch.

  - Về cơ cấu doanh thu của Công ty, doanh thu của Công ty năm 2020 chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất (DT bán thành phẩm), chiếm 52,24% và hoạt động thương mại (DT bán hàng hóa) chiếm 47,26%; còn lại doanh thu khác (từ khai thác cơ sở hạ tầng và tiền điện, nước, bảo vệ thu hộ) là 0,5%.

  - Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty đạt 21,57 tỷ đồng, tăng 48,28% so với năm 2019 và vượt 6,2% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

  - Công ty được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” 2 năm liên tiếp theo bảng xếp hạng FAST500 (đứng thứ 130/500 - kỳ công bố 2020 và vươn lên vị trí 49/500 - kỳ công bố năm 2021).

  Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư Dự án nhà máy giấy Hoàng Hà tại Cụm CN thị trấn Tiên Lãng, Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), phát hành CP trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Công ty đã phát hành thành công 1.169.824 cổ phiếu trả cổ tức và 900.000 cổ phiếu ESOP nâng tổng vốn điều lệ từ 180.000.000.000 đồng lên 200.698.240.000 đồng vào tháng 4/2021; Đồng thời, HĐQT cũng đã lựa chọn xong danh sách cổ đông chiến lược cho đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ trình ĐHĐCĐ thông qua.

  Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện việc tăng vốn góp vào Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà (TĐHH), nâng tỷ lệ nắm giữ CP tại Công ty này lên 30%. Công ty TĐHH hiện đang là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại phường Anh Dũng, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

  Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng thời nhận định những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành giấy bao bì nói riêng và đề ra các giải pháp hết sức cụ thể, Ban điều hành Công ty đã trình trình ĐHĐCĐ kế hoạch năm 2021 với mức tăng trưởng ấn tượng, cụ thể: Tổng doanh thu Công ty sau hợp nhất 625 tỷ đồng (tăng trưởng trên 30%), LNST hợp nhất 26,24 tỷ đồng (tăng trưởng trên 21%) so với năm 2020. Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu của toàn Công ty sau hợp nhất là 56.000 tấn giấy các loại, mức tăng trưởng 11.71% và chỉ tiêu về kế hoạch đầu tư năm 2021 là 241 tỷ cho toàn Công ty sau hợp nhất để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của các dự án mở rộng sản xuất ở cả Công ty mẹ và Công ty con.

  Hiện tại Dự án Di dời và mở rộng Nhà máy Giấy Hoàng Hà tại Cụm Công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan và xin điều chỉnh công suất, TMĐT, thời gian triển khai thực hiện..., do vậy dự kiến năm 2021 Công ty sẽ tập trung thanh toán 100% tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần, tiền san lấp, tạm ứng tiền thi công và tiền mua thiết bị… với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng, các hạng mục còn lại của Dự án tiếp tục triển khai sang năm tài chính 2022.

  Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày báo cáo

   Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

  Tiếp theo chương trình Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tọa đã trình bày Báo cáo về Công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển năm 2021 của Công ty.

  Năm 2020, HĐQT Công ty đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tối ưu trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. 

  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo

  Công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển năm 2021

  Đại hội cũng được nghe bà Đào Thị Ngân - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020.

  Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban tổng giám đốc, đưa ra các ý kiến đóng góp, đề xuất đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

  Tại Đại hội, Ban kiểm soát cũng đã đưa ra kế hoạch công tác 2021 cũng như đề xuất một số kiến nghị, giải pháp với HĐQT, BĐH Công ty nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

  Bà Đào Thị Ngân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày

  Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020

  Tiếp theo, các thành viên trong đoàn chủ tọa và Ban kiểm soát lần lượt trình bày trước Đại hội 13 Tờ trình xin thông qua trong Chương trình ĐHCĐ thường niên.

  Ông Nguyễn Huy Long - TV HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ 2021

  Chuyển sang phần thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, thay mặt Đoàn chủ tọa, bà Trần Thị Thu Phương - Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã chia sẻ và giải thích thêm các thông tin liên quan đến Dự án đầu tư nhà máy giấy Hoàng Hà cũng như định hướng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

  Thảo luận, chia sẻ các thông tin tại Đại hội

  Kết thúc phần Thảo luận, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

  Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

  Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ nhất trí cao (trên 90%).

  Ông Nguyễn Vinh Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu

  Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

  Sang phần các thủ tục kết thúc Đại hội, bà Vũ Thị Hải Ly – Trưởng ban Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đoàn Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

  Bà Vũ Thị Hải Ly – Trưởng ban Thư ký

  Đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

  Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

  Sau hơn 3 giờ làm việc trang trọng, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã bế mạc thành công, an toàn. Nhiều nội dung mới đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và được đánh giá cao về tính hiệu quả, đột phá./.

Đối tác