Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA HHP
 • Chiều ngày 09/6/2020 tại Trung tâm hội nghị Lạc Hồng Palace, TP. Hải Phòng, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà – Mã chứng khoán: HHP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Giấy Hoàng Hà

  Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, có các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty; Đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Đại diện các Công ty thành viên, Công ty liên kết; Các khách mời là đối tác chiến lược và 41 cổ đông/ủy quyền, đại diện cho 13.862.536 Cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 77.01% tổng số cổ phần của Công ty.

  Đại diện các khách mời lên trao hoa chúc mừng Đại hội

  Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tọa điều hành và chỉ đạo Đại hội gồm: ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Thị Thu Phương - TV HĐQT kiêm TGĐ; Ông Nguyễn Huy Long - TV HĐQT.

  Đoàn Chủ tọa ĐHĐCĐ 2020 Công ty Giấy Hoàng Hà

  Mở đầu chương trình Đại hội, bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

  Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất các phương án, biện pháp khắc phục khó khăn, nhờ vậy các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của Công ty đã đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ năm 2018. Một mặt là do Công ty Mẹ phát huy hiệu quả của nguồn vốn hiện có và nguồn vốn mới được bổ sung để mở rộng kinh doanh, mặt khác do Công ty con đã đầu tư thêm một dây chuyển sản xuất từ giữa Quý II/2019 nên sản lượng sản xuất trong năm tăng. Về doanh thu, Công ty mẹ đạt 231,74 tỷ đồng, tăng 62,84% so với năm 2018; Công ty con đạt 137,45 tỷ đồng, tăng 33,23% so với năm 2018; Toàn Công ty sau hợp nhất đạt 368,17 tỷ đồng tăng 49,99% so với năm 2018. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty mẹ đạt 11,14 tỷ đồng, tăng 33,83% so với năm 2018; Công ty con đạt 4,80 tỷ đồng, tăng 63,27% so với năm 2018; Toàn Công ty sau hợp nhất đạt 14,55 tỷ đồng, tăng 39,33% so với năm 2018.

  Trên cơ sở nhận định những yếu tố tác động đến tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như ngành giấy bao bì nói riêng và đề ra các giải pháp hết sức cụ thể, Ban điều hành Công ty đã trình HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình ĐHĐCĐ với mức tăng trưởng rất ấn tượng, cụ thể: doanh thu Công ty Mẹ đạt 285 tỷ đồng, LNST đạt 15,4 tỷ đồng; tổng doanh thu Công ty sau hợp nhất đạt 464 tỷ đồng, tăng trưởng trên 126% so với năm 2019, LNST hợp nhất đạt 20,31 tỷ đồng, tăng trưởng trên 139% so với năm 2019. Chỉ tiêu sản lượng chủ yếu của toàn Công ty sau hợp nhất là 45.000 tấn giấy các loại, mức tăng trưởng 115.53% và đặc biệt chỉ tiêu về kế hoạch đầu tư năm 2020 được điều chỉnh lên mức 111 tỷ cho toàn Công ty sau hợp nhất với mức tăng trưởng 250% để chuẩn bị cho giai đoạn mới mở rộng sản xuất ở cả Công ty mẹ và Công ty con.

  Bà Trần Thị Thu Phương cũng nêu rõ các căn cứ để lập kế hoạch lần này, đó là nhờ phát huy tối đa nguồn lực hiện có (bao gồm cả tài chính và quan hệ), Công ty đã có thời gian 04 năm chuẩn bị cho việc phát triển mảng kinh doanh bất động sản và vừa qua HĐQT đã thông qua định hướng về việc triển khai mảng kinh doanh bất động sản bao gồm cả kinh doanh thương mại và đầu tư dài hạn (trong tương lai Công ty sẽ đảm bảo có hai mảng sản xuất giấy và bất động sản để hỗ trợ nhau); HĐQT cũng thông qua kế hoạch bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh để bù đắp cho khoản suy giảm doanh thu lợi nhuận trong lĩnh vực sản xuất giấy của Công ty có thể xảy ra do ảnh hưởng cuả đại dịch COVID-19, đồng thời loại bỏ một số ngành nghề hiện đang có trong đăng ký kinh doanh nhưng không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT cũng đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 tại Công ty mẹ so với Kế hoạch đã thông qua tại Nghị quyết số 04.01/2020/NQ-HHP-HĐQT ngày 09/04/2020 do Công ty đã ký được Thỏa thuận nguyên tắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp về vị trí, địa điểm, diện tích tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng để thực hiện dự án Di dời và mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà vào ngày 14/5/2020 vừa qua (dự kiến năm 2020 Công ty sẽ thu xếp đầu tư xong phần hạ tầng)…

  Bà Trần Thị Thu Phương - Tổng giám đốc trình bày báo cáo  Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

  Tiếp theo chương trình Đại hội, ông Trần Kim Gia - Chủ tọa đã trình bày Báo cáo về Công tác quản trị điều hành năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển năm 2020 của Công ty.

  Năm 2019, HĐQT Công ty đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tối ưu trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Với 11 phiên họp và 15 Nghị quyết được Ban hành, HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua. Tất cả các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên HĐQT, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. 

  Ông Trần Kim Gia - Chủ tọa trình bày Báo cáo Công tác quản trị điều hành năm 2019 và định hướng chiến lược phát triển năm 2020

  Đại hội cũng được nghe bà Đào Thị Ngân - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019.

  Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật. Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban tổng giám đốc, đưa ra các ý kiến đóng góp, đề xuất đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

  Đánh giá về một số chỉ tiêu tài chính năm 2019, Ban kiểm soát nhận xét:

  • Các chỉ tiêu cơ cấu vốn như Nợ phải trả/Tổng tài sản, Nợ phải trả/Vốn CSH đều giảm ở mức lần lượt là 25.58% và 38.67%, hệ số nợ vay của Công ty cũng giảm 25.58% so với 31/12/2018 chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty đã ngày càng được cải thiện.
  • Về năng lực hoạt động, chỉ số vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho của Công ty đạt mức tăng trưởng lần lượt là 33.33% và 86.81% so với năm 2018 chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả.
  • Về tỷ suất sinh lợi, các chỉ số ROS, ROA tại Công ty mẹ và toàn Công ty sau hợp nhất giảm nhẹ so với năm 2018, ROE chỉ tăng 0,44% nhưng nhìn chung các chỉ số vẫn đạt mức khá tốt so với bình quân ngành do tình hình chung của ngành giấy năm 2019 giá bán giảm đáng kể và tổng tài sản Công ty tăng mạnh vào cuối năm.

  Như vậy có thể khẳng định Công ty có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

  Tại Đại hội, Ban kiểm soát cũng đã đưa ra kế hoạch công tác 2020 cũng như đề xuất một số kiến nghị, giải pháp với HĐQT, BĐH Công ty nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

  Bà Đào Thị Ngân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019

  Tiếp theo chương trình, Ban kiểm soát và các thành viên trong đoàn chủ tọa lần lượt trình bày trước Đại hội 10 Tờ trình:

  • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  • Phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 2019;
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  • Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020;
  • Chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  • Sửa đổi, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty;
  • Thông qua chủ trương thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”;
  • Tiếp tục thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu HHP từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
  • Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  • Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và các tài liệu liên quan khác.

  Một nội dung khá mới trong ĐHĐCĐ thường niên năm nay đó là tờ trình thông qua kế hoạch Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, nhằm mục đích Gắn kết lợi ích của người lao động với Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã lên kế hoạch phát hành cổ phần ESOP nhằm xây dựng chính sách đãi ngộ cũng như thu hút nguồn nhân lực mới để đáp ứng với nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty. Tổng số cổ phiếu phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua là 900.000 cổ phiếu (chiếm 5% vốn điều lệ của Công ty), thời gian triển khai dự kiến: trong năm 2020-2021.

  Ông Nguyễn Huy Long - TV HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ 2020

  Chuyển sang phần thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông, Đại hội đã được lắng nghe ý kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông và khách mời:

  Ông Lê Anh Tuấn – PCT HĐQT Công ty Devyt, CT HĐQT Công ty VPP Hồng Hà - đại diện cổ đông đã lên phát biểu ý kiến, về cơ bản tán thành với các báo cáo và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Công ty. Về các tờ trình, Ông cho rằng kế hoạch SXKD năm 2020 mà HĐQT đưa ra là rất thách thức và dũng cảm, nhất là trong bối cảnh toàn thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid 19. Ông cũng nhất trí với các nội dung ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện Dự án di dời và mở rộng nhà máy ghi trong tờ trình nhưng cũng yêu cầu HĐQT sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cần có kế hoạch hết sức chi tiết để báo cáo trong ĐHĐCĐ năm 2021, các vấn đề còn lại Ông hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

  Ông Lê Anh Tuấn – đại diện Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội

  Bà Khuất Lê Hương – Thành viên HĐQT của AURA CAPITAL – một đối tác chiến lược của Công ty cũng đánh giá rất cao phần báo cáo của của Công ty, rất rõ ràng và chi tiết. Bà Hương cũng góp ý đối với những mảng kinh doanh mới cần hết sức lưu ý về tính khả thi, đồng thời cho rằng việc triển khai dự án nhà máy mới cần có lộ trình hết sức rõ ràng để đảm bảo có thể triển khai đúng tiến độ.

  Bà Khuất Lê Hương – Đối tác chiến lược của Công ty phát biểu ý kiến tại Đại hội

  Thay mặt Đoàn chủ tọa, bà Trần Thị Thu Phương - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cám ơn các ý kiến phát biểu, đóng góp rất giá trị của các đại biểu và giải thích thêm về việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty chắc chắn sẽ đảm bảo tính khả thi do Công ty đã ký được Hợp đồng nguyên tắc cả đầu vào và đầu ra, chỉ đợi được ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là có thể triển khai. Đối với Dự án đầu tư nhà máy, hiện nay Công ty đang nỗ lực xúc tiến các thủ tục với các ban ngành liên quan, phấn đấu trong năm 2020 sẽ xong phần hạ tầng do vậy mới chỉ đưa kế hoạch đầu tư trong năm 2020 là 60 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy mới, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, HĐQT sẽ lên kế hoạch cụ thể về tiến độ, nguồn vốn... và sẽ có Báo cáo chi tiết trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

  Bà Trần Thị Thu Phương – Tổng giám đốc hồi đáp ý kiến các cổ đông/khách mời tại Đại hội

  Kết thúc phần Thảo luận, Đại hội chuyển sang phần biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

  Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

  Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình nêu trên với tỷ lệ nhất trí cao (trên 90%).

  Ông Nguyễn Vinh Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

  Trên cơ sở Tờ trình số 10 về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho ông Trần Kim Gia kể từ 17h45’ ngày 09/06/2020. Cùng ngày, Hội đồng quản trị cũng đã họp và biểu quyết nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

  Chuyển giao giữa 2 vị Chủ tịch

  HĐQT và Thành viên mới ra mắt Đại hội

  Sang phần các thủ tục kết thúc Đại hội, bà Trần Thị Thu Lan – Trưởng ban Thư ký đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đoàn Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

  Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

  Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã thành công rực rỡ, kết thúc tốt đẹp sau gần 4 giờ làm việc trang trọng, nghiêm túc. Nhiều nội dung mới đã được trình, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và được đánh giá cao, mặc dù còn nhiều thách thức đòi hỏi một chiến lược hành động chi tiết, cụ thể hơn nữa nhưng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển vượt bậc, đột phá của Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

  Cùng nâng ly chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

  Tiệc tối chiêu đãi cổ đông và khách mời sau Đại hội

Đối tác