Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT
  • Ngày 24/06/2021, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) đã ký Hợp đồng kiểm toán số 2406.01/2021/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có nội dung như sau:

    - Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 của Công ty Giấy Hoàng Hà.

    - Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty Giấy Hoàng Hà.

    Ngày 24/06/2021.

Đối tác