Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • HHP CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin trân trọng công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

    Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Đối tác