Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG (NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG) THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin trân trọng công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

    Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Đối tác