Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2019
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố Công văn chấp thuận của Sở KH&ĐT Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty tới tháng 6/2019. Chi tiết xem tại đây

Đối tác