Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN CB BCTC 2019
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2019. Chi tiết xem tại đây.

Đối tác