Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP PHÁT HÀNH LẠI BCTC NĂM 2018 LẦN 2 (KIỂM TOÁN)
  Thời gian : 11/05/2020
 • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) xin được gửi lại Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 sau kiểm toán do bổ sung thông tin bên liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

  STT

  Tên Báo cáo

  Thuyết minh

  Nội dung bổ sung

  Ghi chú

  1

  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2018 sau kiểm toán

  V.2, VI.1, VII.1

  Bổ sung thông tin bên liên quan (Công ty cổ phần Giấy Từ Châu)

  Thay thế cho BCTC Công ty Mẹ năm 2018 sau kiểm toán đã phát hành ngày 25/03/2019

  2

  Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán

  V.2, VI.1, VII.1

  Thay thế cho BCTC Hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán đã phát hành lại lần 1 ngày 24/03/2020

  3

  Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2019 sau kiểm toán

  V.3, VI.1, VIII.1

  Thay thế cho BCTC Công ty Mẹ năm 2019 sau kiểm toán đã phát hành ngày 24/03/2020

  4

  Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán

  V.3, VI.1, VIII.1

  Thay thế cho BCTC Hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán đã phát ngày 24/03/2020

              Công ty Giấy Hoàng Hà xin cam kết toàn bộ các số liệu và nội dung khác trên Báo cáo điều chỉnh này hoàn toàn không thay đổi so với Báo cáo đã công bố.


Đối tác