Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP PHÁT HÀNH LẠI BCTC HỢP NHẤT NĂM 2018 (KIỂM TOÁN)
  Thời gian : 27/03/2020
 • Ngày 29/03/2019, Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Công ty Giấy Hoàng Hà) đã gửi Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

  Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Thông tư số: 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất quy định: “Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh chỉ được lập theo phương pháp gián tiếp (không áp dụng phương pháp trực tiếp) trên cơ sở sử dụng Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và Bảng cân đối kế toán hợp nhất (xác định phần chênh lệch giữa số đầu kỳ và cuối kỳ của từng chỉ tiêu) sau đó điều chỉnh cho các giao dịch mua hoặc thanh lý công ty con”, vì vậy Công ty Giấy Hoàng Hà làm Công văn này xin được gửi lại Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán phát hành ngày 24/3/2020 để thay thế Báo cáo đã công bố ngày 29/03/2019 nêu trên do bổ sung một số thông tin và trình bày lại Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2018 theo phương pháp gián tiếp.

  Công ty xin cam kết toàn bộ các số liệu Kết quả sản xuất kinh doanh và nội dung khác trên Báo cáo điều chỉnh này hoàn toàn không thay đổi so với Báo cáo đã gửi ngày 29/03/2019.

  Chi tiết vui lòng xem đường dẫn đính kèm.

  Trân trọng!


Đối tác