BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2021 (Báo cáo công ty mẹ)

27-01-2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2021 (Công văn giải trình)

27-01-2022

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 3 NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

26-10-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 3 NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

26-10-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 3 NĂM 2021 (Công văn giải trình)

26-10-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

17-08-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

17-08-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2021 (Công văn giải trình)

17-08-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

29-07-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

29-07-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2021 (Công văn giải trình)

29-07-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ I NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

29-04-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ I NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

29-04-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ I NĂM 2021 (Công văn giải trình)

29-04-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

25-03-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

25-03-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2020 (Công văn giải trình)

25-03-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ IV NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

29-01-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ IV NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

29-01-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ IV NĂM 2020 (Công văn giải trình)

29-01-2021