HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

29-07-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

29-07-2021

HHP - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ 2 NĂM 2021 (Công văn giải trình)

29-07-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ I NĂM 2021 (Báo cáo công ty mẹ)

29-04-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ I NĂM 2021 (Báo cáo hợp nhất)

29-04-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ I NĂM 2021 (Công văn giải trình)

29-04-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

25-03-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

25-03-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) NĂM 2020 (Công văn giải trình)

25-03-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ IV NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

29-01-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ IV NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

29-01-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ IV NĂM 2020 (Công văn giải trình)

29-01-2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ III NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

28-10-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ III NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

28-10-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ III NĂM 2020 (Công văn giải trình)

28-10-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

14-08-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

14-08-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (KIỂM TOÁN) GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020 (Công văn giải trình)

14-08-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ II NĂM 2020 (Báo cáo công ty mẹ)

30-07-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ II NĂM 2020 (Báo cáo hợp nhất)

30-07-2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỰ LẬP) QUÝ II NĂM 2020 (Công văn giải trình)

30-07-2020