CV gia hạn CBTT BCTC 2018

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố Công văn chấp thuận gia hạn CBTT của UBCKNN về BCTC quý IV/2018 và BCTC năm 2018 của Công ty. Chi tiết xem tại đây.