Giấy Kraft sóng gia keo chất lượng cao

 

Ứng Dụng:

Dùng cho sản xuất lớp sóng của Bao bì carton.

Thuộc Tính Giấy:

Là loại sản phẩm giấy sóng có gia keo nội bộ, gia keo bề mặt và chống thấm.

Kích thước:

Khổ giấy 1500 - 1650mm; Định lượng từ 90 - 180g/m2

Khổ giấy 2650 - 2900mm; Định lượng từ 110 - 220g/m2