Giấy Kraft sóng gia keo/chipboard gia keo

 

Ứng Dụng:

Dùng cho sản xuất lớp sóng của Bao bì carton, ống lõi, bìa…

Thuộc Tính Giấy:

Là loại sản phẩm giấy sóng có gia keo nội bộ và gia keo bề mặt.

Kích thước: 

Khổ giấy 1500 - 1650mm; Định lượng từ 90 - 180g/m2

Khổ giấy 1500 - 1700mm; Định lượng từ 300 - 400g/m2

Khổ giấy 2650 - 2900mm; Định lượng từ 110 - 220g/m2

 

Xếp theo: