ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đã được tổ chức tại trụ sở chính của Công ty vào ngày 13/04/2018.

Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Quý I/2018 cùng một số vấn đề quan trọng khác của Công ty dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới.

Chi tiết như sau: Nghị quyết; Biên Bản.