QĐ Chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Ngày 01/08/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định chấp thuận niêm yết chứng khoán mã HHP của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng. Theo đó, chấp thuận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Quyết định và nội dung Công bố xem tại đây.

Ngày đăng 02/08/2018.