Công bố thông tin

 • Công văn chấp thuận đại chúng
 • Chấp thuận lưu ký chứng khoán
 • QĐ Chấp thuận niêm yết cổ phiếu
 • TB về ngày GD đầu tiên của HHP
 • CV chấp thuận gia hạn CBTT BCTC 2018
  Gia hạn công bố thông tin BCTC quý IV/2018 và năm 2018
 • Công văn chấp thuận gia hạn CB BCTC 2019
  Gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2019: BCTC quý, BCTC bán niên đã được soát xét và BCTC năm đã được kiểm toán.
 • Thông báo đưa cổ phiếu HHP ra khỏi diện bị cảnh báo
  Sở GDCK Hà Nội đã ra thông báo ngày 21/3/2019 về việc đưa cổ phiếu HHP ra khỏi diện bị cảnh báo.
 • Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019
  Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Sở KH-ĐT Hải Phòng ngày 27/3/2018.
 • CBTT ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 • Báo cáo thường niên 2018 của HHP
 • Đính chính: Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Đính chính ngày đăng ký cuối cùng từ 04/5/2019, nay sửa lại là: 08/5/2019
 • Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 • Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của HHP
 • Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HHP
 • Thông báo v/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của HHP năm 2019
 • Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của HHP
  Công ty CP Giấy Hoàng Hải Phòng CBTT Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
 • HHP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu
 • HHP CBTT ký Hợp đồng kiểm toán cho năm 2019
 • HHP CBTT NQ HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn
  Nghị quyết số 06-2019/NQ-HHP-HĐQT
 • CBTT CV 4261/UBCK-QLCB của UBCK ngày 09/07/2019
  Công văn số 4261/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 09/07/2019 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HHP
 • HHP CBTT NQ HĐQT vv ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức 2018
 • HHP - Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018
 • HHP - Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018
 • Thông báo của VSD về ngày ĐKCC nhận cổ tức 2018
 • VB số 468/UBCK-QLCB của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán CPRL của HHP
 • CBTT Phát hành Cổ phiếu riêng lẻ
 • CBTT NQ HĐQT vv Thông qua KQ PHCP tăng VĐL
 • HHP CBTT NQ HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn
  Nghị quyết Số: 08.02-2019/NQ-HHP-HĐQT của HHP
 • HHP CBTT Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu
 • HHP CBTT thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
  Tổng số CP sau khi thay đổi: 18.000.000 Cổ phiếu.
 • HHP CBTT Cổ đông lớn của Công ty
  Công bố thông tin Cổ đống lớn của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng sau khi Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu được UBCKNN thông qua.
 • HHP CBTT Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5
  HHP CBTT Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5
 • HHP CBTT Nghị quyết HĐQT vv thông qua Hồ sơ ĐKNY HSX
 • HHP CBTT về ngày giao dịch bổ sung CPPH
 • Sắp xếp:

  HHP CBTT về ngày giao dịch bổ sung CPPH

  Căn cứ Quyết định số 1322/SGDHN-QLNY ngày 09/09/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP)

  HHP CBTT Nghị quyết HĐQT vv thông qua Hồ sơ ĐKNY HSX

  CBTT Nghị quyết HĐQT 08.03-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 06/09/2019

  HHP CBTT Cổ đông lớn của Công ty

  Công bố thông tin Cổ đống lớn của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng sau khi Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu được UBCKNN thông qua.

  HHP CBTT Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5

  HHP CBTT Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5

  HHP CBTT NQ HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn

  Nghị quyết HĐQT Số: 08.02-2019/NQ-HHP-HĐQT của HHP

  HHP CBTT Báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu

  Báo cáo số 2008.01/BC-HHP; 2008.02/BC-HHP