Công bố thông tin

 • Công văn chấp thuận đại chúng
 • Chấp thuận lưu ký chứng khoán
 • QĐ Chấp thuận niêm yết cổ phiếu
 • TB về ngày GD đầu tiên của HHP
 • CV chấp thuận gia hạn CBTT BCTC 2018
  Gia hạn công bố thông tin BCTC quý IV/2018 và năm 2018
 • Công văn chấp thuận gia hạn CB BCTC 2019
  Gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2019: BCTC quý, BCTC bán niên đã được soát xét và BCTC năm đã được kiểm toán.
 • Thông báo đưa cổ phiếu HHP ra khỏi diện bị cảnh báo
  Sở GDCK Hà Nội đã ra thông báo ngày 21/3/2019 về việc đưa cổ phiếu HHP ra khỏi diện bị cảnh báo.
 • Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ TN 2019
  Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Sở KH-ĐT Hải Phòng ngày 27/3/2018.
 • CBTT ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 • Báo cáo thường niên 2018 của HHP
 • Đính chính: Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Đính chính ngày đăng ký cuối cùng từ 04/5/2019, nay sửa lại là: 08/5/2019
 • Nghị quyết HĐQT thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 • Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của HHP
 • Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HHP
 • Thông báo v/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của HHP năm 2019