Báo cáo tài chính bán niên 2018 (Kiểm toán)

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin gửi tới quý cổ đông, quý đối tác Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán của Công ty (bao gồm báo cáo Hợp nhất và báo cáo Công ty mẹ)

Ngày đăng: 14/09/2018