Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tài chính  hợp nhất Công ty mẹ năm 2017, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.