Báo cáo và các văn bản liên quan

  • Báo cáo tài chính 2017
  • Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
  • Báo cáo tài chính 6T/2018 KT
  • Báo cáo tài chính Quý III/2018
    Báo cáo tài chính quý III/2018 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Công ty mẹ và Báo cáo Hợp nhất.