Báo cáo và các văn bản liên quan

 • Báo cáo tài chính 2017
 • Báo cáo tài chính bán niên 2018 (tự lập)
 • Báo cáo tài chính bán niên 2018 (Kiểm toán)
 • Báo cáo tài chính Quý III/2018
  Báo cáo tài chính quý III/2018 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Công ty mẹ và Báo cáo Hợp nhất.
 • Báo cáo tài chính Quý IV/2018
  BCTC Quý IV/2018 tự lập (mẹ và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng.
 • Báo cáo quản trị năm 2018 của HHP
  Công bố báo cáo quản trị năm 2018 theo quy định của Thông tư 155 - BTC
 • BCTC Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 của HHP
  Công bố BCTC năm 2018 sau kiểm toán (bao gồm BCTC Công ty mẹ, BCTC Hợp nhất cùng văn bản giải trình) của HHP
 • Báo cáo tài chính Quý I/2019 của HHP
  Báo cáo tài chính quý I/2019 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Công ty mẹ, Báo cáo Hợp nhất cùng CV giải trình kèm theo.
 • Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2019 của HHP
 • Báo cáo Tài chính Quý II/2019 của HHP
 • HHP Đính chính Báo cáo tài chính Quý II 2019
 • Báo cáo tài chính bán niên 2019 (Kiểm toán)
 • Sắp xếp:

  Báo cáo tài chính bán niên 2019 (Kiểm toán)

  HHP Công bố BCTC bán niên 2019 (Kiểm toán)

  HHP Đính chính Báo cáo tài chính Quý II 2019

  Đính chính Báo cáo tài chính Quý II/2019 tự lập

  Báo cáo Tài chính Quý II/2019 của HHP

  CBTT Báo cáo Tài chính Quý II/2019 của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng