HHP CBTT NQ HĐQT vv điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn

Nghị quyết số 06-2019/NQ-HHP-HĐQT

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (Mã chứng khoán: HHP) trân trọng công bố thông tin:

- Nghị quyết số 06-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/07/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

2019-07-05