Hội thảo ngành giấy của VPPA

Ông Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT công ty tại hội thảo của VPPA