Điều lệ Công ty

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin được gửi đến quý vị Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết tài liệu tiếng Việt tại đây!!!