Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP - THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THQ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 • Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:         

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
  • Mã chứng khoán: HHP
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Sàn giao dịch: HOSE

  -        Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2021

  1. Lý do và mục đích

  - Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  2. Nội dung cụ thể

  - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

  - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5/2021;

  - Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự Đại hội;

  - Nội dung họp/lấy ý kiến:

   • Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
   • Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển – kế hoạch năm 2021;
   • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
   • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
   • Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
   • Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
   • Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
   • Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

  Trân trọng!

Đối tác