Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • HHP CBTT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019
  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
  2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng
  4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.000.000 cổ phiếu
  5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.000.000 cổ phiếu.
  6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
  7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.170.000 cổ phiếu
  8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.700.000.000 đồng.
  9. Tỷ lệ thực hiện quyền (Số lượng cổ phiếu cổ đông được quyền nhận/tổng số cổ phiếu cổ đông sở hữu): 6,5%
  10. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2019 (thời điểm 31/12/2019).
  11. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021.
  12. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu ban hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thập phân nếu có sẽ được Công ty hủy bỏ.

  Trân trọng!

  23/03/2021

Đối tác