Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
 • THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (CẬP NHẬT)
 • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã chứng khoán: HHP) xin trân trọng công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

  1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 18/05/2020.

  2. Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

  3. Nội dung cụ thể                

  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

  -        Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2020

  -        Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp

  -        Nội dung họp ĐHĐCĐ:

  • Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

  • Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;

  • Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

  • Thông qua thù lao HĐQT, BKS;

  • Thông qua Điều lệ sửa đổi về việc tăng vốn và bổ sung một số ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh của Công ty;

  • Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty;

  • Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

  27/04/2020

Đối tác