Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • VB SỐ 468/UBCK-QLCB CỦA UBCKNN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CPRL CỦA HHP
  • Công ty CP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng công bố Văn bản số 468/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 02/08/2019 về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHP. Cụ thể như sau:

    - UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn

    - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2019, Nghị quyết HĐQT số 05-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019, Nghị quyết HĐQT số 06-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 04/07/2019 của Công ty và các quy định của pháp luật.

     

    Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Đối tác