Đồng Hành Và Phát Triển Cùng Khách Hàng
+84 (0) 225 397 9952 hhppaper@gmail.com
  • CBTT CV 4261/UBCK-QLCB CỦA UBCK NGÀY 09/07/2019
  • Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng xin trân trọng công bố thông tin Công văn số 4261/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề ngày 09/07/2019 về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HHP. Cụ thể như sau:

    1.      UBCKNN đã công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử www.ssc.gov.vn

    2.      Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2019, Nghị quyết HĐQT số 04-2019/NQ-HHP-HĐQT ngày 13/06/2019 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty và các quy định của pháp luật.

    Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Đối tác