Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Công ty CP Giấy Hoàng Hải Phòng CBTT Biên bản, Nghị quyết và Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng trân trọng Công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

2019-05-29